Výstupy 2015

Hlavné výstupy projektu

Mediálne aktivity


A. Mediálno – informačná kampaň so zameraním na ľudské a menšinové práva definované v projekte, vytvorenie webovej stránky na zvyšovanie informovania verejnosti, marketing a prevádzka webovej stránky www.cemerica.sk informujúcej o aktivitách, priebežná prezentácia výstupov projektu cez printové i elektronické médiá, internet a facebook.

B. Vypracovanie popularizačno-vzdelávacích článkov zameraných na vzdelávanie a aktívne využívanie ľudských a menšinových práv.

C. Zborník projektu obsahujúci popularizačné články mediálno-informačnej kampane a analytické výstupy projektu.
 

pexeso
V rámci projektu bola vytvorená aplikácia, ktorá sa zamerala na výuku rusínskeho jazyka hravou formou.


 

Vzdelávacie a výskumné aktivity

A. Konferencia za prítomnosti predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, predstaviteľov národnostných menšín a občianskych združení k príprave Zákona o postavení národnostných menšín v SR. Príspevky budú publikované v samostatnom zborníku z konferencie.

B. Výchova k tolerancii: Diskusie so študentmi stredných škôl na severovýchodnom Slovensku. Téma - Postavenie národnostných menšín v okolitých štátoch (Poľsko, ČR, MR, Srbsko).

C. Terénny sociologický výskumu "Zisťovanie bariér sebareflexii vlastnej identity" u Rusínov, ich súvis s (ne)uplatňovaním garantovaných ľudských práv na Slovensku, publikovanie záverov zo získaných výsledkov (na vzorke 400 respodentov) v samostatnom zborníku (publikácii) výskumu.
 

Kultúrne aktivity


A. Natáčanie dokumentárneho filmu v rozsahu min. 30 minút - "V osídlach veľmoci" o politicko-ekonomickom postavení Rusínov v prvej polovici 20.storočia v Karpatskom regióne. Vklad do diskusie o novodobej histórii Slovenska.

B. Divadelné predstavenia Divadla Alexandra Duchnoviča (DAD) v rusínskom jazyku pre deti základných škôl a širšiu verejnosť.

C. Predstavenie Podduklianskeho umeleckého ľudového súboru z Prešova  "V objatí" - prezentácia rusínskej kultúry pred majoritným obyvateľstvom.


> späť

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.