Ciele

Cieľ projektu

Cieľom projektu Čemerica V je zvýšiť úroveň informovanosti občanov SR rusínskej národnosti  v oblasti ľudských a menšinových práv a slobôd a podporovať ich aktívne používanie v rámci fungujúcej občianskej spoločnosti. Projekt poukáže  na to, že Rusíni  ako občania SR majú garantované základné slobody a práva, vrátane práv príslušníkov národnostnej menšiny, že v rámci SR sa nemusia báť využívať práva, ktoré sú zakotvené v Ústave SR a v Rámcovom dohovore na ochranu národnostných menšín Rady Európy.

K základným ľudským právam, na ktoré sa projekt zameriava, sú práva v oblasti ochrany a používania materinského jazyka. Prioritou projektu je aj aktívna podpora práv v oblasti rozvoja rusínskeho jazykového a kultúrneho vzdelávania. K úlohám projektu patrí aktívna komunikácia na cieľové skupiny, najmä na mladú rusínsku generáciu ohrozenú asimiláciou.

Projekt realizuje informačné a mediálne aktivity cielene na základe výsledkov už realizovaného terénneho sociologického výskumu. Nie menej dôležitým cieľom projektu je zvýšenie informovanosti majoritného obyvateľstva v SR o Rusínoch, ich jazyku, histórii a kultúre so zámerom zlepšiť interetnický dialóg medzi Rusínmi a majoritnou slovenskou spoločnosťou.
 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu je viac ako 55 tisíc občanov SR, ktorí sa prihlásili k rusínskemu jazyku ako svojmu materinskému v sčítaní obyvateľstva v roku 2011 so zameraním na mladú generáciu, rodičov, rodiny, samosprávy a školy v obciach a mestách s rusínskym obyvateľstvom. Najviac občanov SR, ktorí sa prihlásili k rusínskemu jazyku žije v Prešovskom kraji, avšak v porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami, narástol ich počet v Bratislave a ďalších regiónoch SR. Výstupy projektu sú adresované i majoritnej spoločnosti a iným národnostiam SR.


 
Cemerica III - mala rusnacka
Malá Rusínka
Foto: Ivan Čižmár

 
> späť

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.