Výstupy

Vzdelávacie a výskumné aktivity

A. Digitálny manuál ľudských práv pre Rusínov - prehľadné spracovanie informácií o ľudských právach pre Rusínov ako národnostnej menšiny vo forme elektronickej knihy v slovenčine a rusínčine. E-kniha bude obsahovať aj preklad základných ľudskoprávnych dokumentov do rusínčiny vzhľadom na to, že ešte doteraz v tomto jazyku neboli vydané (napr.  Charta ľudských  práv)
(september - december 2016, celoštátny)
 
B. Komparácia v oblasti zabezpečenia legislatívneho rámca národnostných práv v rámci krajín V4. Výskum a seminár (september - december 2016, Bratislava) Výstup: zborník/záverečná správa z výskumu

C. Rusíni – kultúra, história, jazyk „Poznaj svoj kraj“ – cyklus prednášok na stredných školách o Rusínoch. Práca s cieľovou skupinou mladých Rusínov a majoritnej mládeže v národnostne zmiešaných regiónoch. Cyklus podporí budovanie ducha tolerancie a vzájomného pochopenia, vzbudzovanie hrdosti a pocitu rovnocennosti u rusínskej mládeže (sociologické prieskumy ukazujú, že mladí Rusíni sa hanbia hlásiť k svojej národnosti často aj pod vplyvom správania sa svojich rovesníkov z majoritnej národnosti)
(september- december 2016, Prešovský kraj)
 

Kultúrne aktivity

A. Natáčanie dokumentárneho filmu v rozsahu min. 25 minút - "Podkarpatská rusínska maliarska škola" – umelecký fenomén Európy 1. polovice 20. storočia. Film predstaví významný kultúrny fenomén, ktorý bol reprezentovaný rusínskymi umelcami. Predstaví pred národnosťou, ako aj majoritnou väčšinou, rusínsku kultúru a umelcov, ktorá sa rozvíjala hlavne za prvej republiky a poukáže aj na neblahý vplyv totalitárneho režimu, ktorý následný rozvoj potlačil. Vklad do diskusie o novodobej histórii Slovenska.
(scenár: prof. Ivan Pop, réžia: Igor Sivák)
(Zakarpatská Ukrajina, Snina, Budapešť, Praha, 01.05.2016 - 31.12.2016)  
 

Mediálne a informačné aktivity:

A. Mediálno – informačná kampaň so zameraním na ľudské a menšinové práva definované v projekte, vytvorenie webovej stránky projektu – zvyšovanie informovania verejnosti o ľudských právach predovšetkým u mladých ľudí,  ktorí bežne využívajú smartfóny alebo  iné mobilné zariadenia, marketing a prevádzka webovej stránky informujúcej o aktivitách projektu a jeho výstupoch, priebežná prezentácia výstupov projektu. Cielená informačná kampaň cez printové i elektronické médiá, internet a  Facebook zameraná na definované cieľové skupiny.
Bratislava – dosah celé územie SR/priebežne počas trvania projektu/ webová stránka (minimálny zásah: 20 000 videní web stránky) (01.09.2016 - 31.12.2016)
 
B.Produkcia popularizačno-vzdelávacích článkov (PR) a motivačných videí zameraných na vzdelávanie a aktívne využívanie ľudských a menšinových práv.
Bratislava – dosah celé územie SR/priebežne počas trvania projektu/б popularizačné články a videá/výstupy v servise tlačových agentúr, webová stránka projektu, celoslovenské a regionálne média (01.09.2016 - 31.12.2016)
 
C. Šlabikár nádeje – súbor informačných letákov a brožúr zameraných na podporu aktívneho využívania ľudských práv – hlavne v oblasti používania jazyka a potreby vzdelávania v materinskom jazyku. Cieľovou skupinou budú hlavne rodičia, starí rodičia a deti, ale aj rusínske organizácie, samosprávy a školy v obciach a mestách s rusínskym obyvateľstvom. Informačné letáky budú spracované po konzultácii s odborníkmi  - sociológmi, psychológmi, lingvistami atď. Hlavným cieľom bude argumentačne nabúrať bariéry, ktoré sme zistili v sociologických prieskumoch, hlavne bariéry v oblasti nevyužívania jazykových práv a podceňovania potreby vo vzdelávaní. Tieto bariéry spôsobujú silnú asimiláciu mladej generácie Rusínov. Bratislava a Prešovský kraj/priebežne počas trvania projektu (01.09.2016 - 31.12.2016)

>> Výstupy 2015

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.